IACLD Logo

سامانه جامع برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

Comprehensive External Quality Assessment System

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

خلاصه ای از تاريخچه و معرفي برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

تاریخچه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به بیش از 50 سال قبل بر می گردد، هنگامی که در یکی از ایالات آمریکا تفاوت بین نتایج آزمایش بر روی یک نمونه یکسان در دو آزمایشگاه مختلف مشاهده شد. در آن زمان تصمیم به ارسال نمونه های مشابه به آزمایشگاه ها گرفته شد تا نتایج به دست آمده، مقایسه گردد. به تدريج اين ارزیابی برای همه آزمايشگا‌ه ها رايج و كنترل كيفيت خارجي ناميده شد. بی تردید یکی از راه هایی که سبب یکسان سازی نتایج و استاندارد سازی آزمایشگاه ها شده است، برنامه ی ارزیابی خارجی کیفیت می‌باشد. اجرای این برنامه تفاوت کیفیت کیت ها، مواد مصرفی، تجهیزات، دستگاه ها، روش ها و عملکرد کارکنان را به مقایسه گذاشته است. امروزه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت یکی از برنامه های الزامی به منظور ارتقاء و حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی در سراسر دنیا می باشد.

تاریخچه و معرفی برنامه کنترل کیفیت خارجی EQAP

(30/06/1398)

تاریخچه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به  بیش از 50 سال قبل بر می گردد، هنگامی که در یکی از ایالات آمریکا تفاوت بین نتایج آزمایش بر روی یک نمونه یکسان در دو آزمایشگاه مختلف مشاهده شد. در آن زمان تصمیم به ارسال نمونه های مشابه به آزمایشگاه ها گرفته شد تا نتایج به دست آمده، مقایسه گردد. به تدريج اين ارزیابی برای همه آزمايشگا‌ه ها رايج و كنترل كيفيت خارجي ناميده شد. بی تردید یکی از راه هایی که سبب یکسان سازی نتایج و استاندارد سازی آزمایشگاه ها شده است، برنامه ی ارزیابی خارجی کیفیت می‌باشد. اجرای این برنامه تفاوت کیفیت کیت ها، مواد مصرفی، تجهیزات، دستگاه ها، روش ها و عملکرد کارکنان را به مقایسه گذاشته است. امروزه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت یکی از برنامه های الزامی به منظور ارتقاء و حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی در سراسر دنیا می باشد.

در ایران آزمایشگاه رفرانس بنیان گذار و مجری این برنامه بوده است. از سال 2008 استاندارد سازی آزمایشگاه ها با رویکردی جدید آغاز شد. واگذاری فعالیت های این برنامه به انجمن های آزمایشگاهی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصمیمات مهم بوده است.

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با آینده نگری، همگام و همراه با برنامه استاندارد سازی آزمایشگاه مرجع سلامت، " نقشه راه" این فعالیت را طراحی کرده است. برنامه ارزیابی خارجی کیفیت، اجرا و آموزش ممیزی و همچنین اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مبنای این نقشه راه است.

مسئولین محترم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه درمان و بهداشت، خواستار واگذاری برنامه اعتبار بخشی به انجمن های آزمایشگاهی هستند.

افتخار داریم که طی 11 سال گذشته از سال 1387 تا کنون، 33 دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP،  اجرای 14دوره برنامه ایمونوهماتولوژی از سال 1394برای بیمارستان ها و مراکز درمانی دارای بانک خون، دو دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP در منطقه امرو، سه دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP مراکز بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  اجرا کرده ایم و شاهد تأثیرات مثبت آن در نظام سلامت هستیم. شایان ذکر است از دوره 29 آزمایش های جدید (غربالگری و تشخیص مولکولی عوامل عفونی) به برنامه افزوده شده است.

همچنین تعداد مشارکت کنندگان در برنامه از اولین دوره 334 آزمایشگاه به بیش از 2000 آزمایشگاه در آخرین دوره رسیده است.